Hielp u 15 maart 2017

stemfraude bestrijden, in het belang van onze kinderen?Nee, de meerderheid van de Nederlandse bevolking beseft nog niet de reden, waarom dit van belang is!

STERK VOOR NEDERLAND(SVN)


                                                              

Aan alle Nederlanders,

De rechten van de mensen zijn in gevaar in het steeds nog schatrijke Nederland, doordat de regering, nu o.l.v. Mark Rutte, een misdadig beleid namens de ondemocratische EU uitvoert, waardoor de meesten van ons als bevolking steeds armer worden gemaakt en de kloof tussen politiek en bevolking onoverbrugbaar en daarmee tussen rijk en arm groot wordt.


De regering Rutte verspilt miljarden belastinggeld ten gunste van de op geld gerichte belangen, zoals het Eén-Europa-project (EU) van de nazis, die ons via deze volksverradersunie nog steeds onderdrukken, aan Griekenland, aan woekerwinsten, bewapening, massale instroom van zogenaamde vluchtelingen en aan de luxe voor een koninklijk wanende familie. Deze miljarde verspilling dragen wij via de staatsschuld, die eigenlijk niet onze schuld is, omdat het parlement zich liet gijzelen door lieden, die de rechtspraak corrumperen. Van de alsmaar lachende Rutte, die ons beliegt en bedriegt, zijn wij als bevolking de gedupeerde burgers.

Rutte blijft maar lachen en liegen, breekt doodleuk het sociale stelsel van Nederland af, snijdt in de toeslagen zoals de huur- en zorgtoeslag en wil in het kader van het NWO-beleid van de eurofascisten ook het drinkwater stukken duurder maken en het leger en politie privatiseren zodat straks niet langer de grondwet, maar de voorschriften van een klein groepje rijksten der rijken (verenigd in geheime genootschappen van criminelen, zoals Bilderbergers, waaronder Soros, Rothschilds, Rockefellers en andere criminele bankiers en hun trekpoppen Merkel en Juncker) als basis voor de rechtsorde geldt.

De regering Rutte staat steeds in het nieuws met corruptieschandalen. Met name de VVD spant de kroon als het gaat om witwassen, fraude, zelfverrijking en zelfs met de fabricage en handel in drugs zoals wiet. Dit is volstrekt misdadig, onacceptabel en verwerpelijk!

Rutte heeft Nederland 40 procent armer gemaakt en Nederland in een staat van onveiligheid, verarming en tweedeling gebracht. Ook dit is volstrekt onaanvaardbaar.

De corruptie van deze en vorige regeringen moet keihard worden aangepakt.
Politici, die corruptie plegen of hebben gepleegd moeten worden berecht, mogen niet meer op de kieslijst van welke politieke beweging dan ook komen.

Nederland moet vrij worden en zelf bepalen wat goed is voor Nederland, zonder de vrijheidsbeperkende maatregelen en de souvereiniteitbenadelende wetten van de EU. Daarom is het nu tijd om ons te verenigen, het poppenkastparlement te verjagen, door samen te werken voor een open democratisch bestuur en
volksvertegenwoordigers van een onbesproken gedrag. Volksvertegenwoordigers, die zich ook als daadwerkelijk volksvertegenwoordiger met hart en ziel voor het belang van de burgers van dit land inzetten en zich dus niet door de op geld gerichte belangen laten gijzelen.

Wie wil nu niet de welvaart eerlijk verdeeld zien worden en de 50 miljard euro, die nu door Rutte worden verspild aan de EU, jaarlijks vrijmaken voor Nederlanders, voor het optrekken van de minimumlonen en de laagste uitkeringen met 250 euro netto per maand, voor het instellen van een Nationaal Zorgstelsel zonder betaling van zorgpremies en met gratis tandheelkundige hulp zonder eigen risico, het scheppen van 500.000 vaste staatsgegarandeerd banen, het verbeteren van onderwijs, het veilig stellen van ons pensioengeld, voor huur-, zorg- en andere toeslagen?

Wonen. Samen SVN wil 10 miljard euro besteden aan voordelige, werkelijk
sociale staatsgegarandeerde huurwoningen.

Veiligheid. Samen SVN wil Nederland veilig maken want de veiligheid is in
zeer groot gevaar gekomen door het beleid van het voksverradersparlement nu o.l.v. boegbeeld Mark Rutte.

Nederland moet de EU verlaten en de grenzen bewaken. Om de veiligheid te herstellen. Eerherstel van douanetaken. Landsgrenzen moeten worden bewaakt, zodat iedereen, die de rechten van de Nederlanders geweld aan doet, niet het land binnenkomt.

Rechtstatelijkheid. Samen SVN wil dat wij als burgers van dit land bepalen,
wat de regering heeft te beslissen, kortom, dat de regering slechts de besluiten van de bevolking coördineert.

Participatie. Invoering referenda wetgeving, wij als kiezers beslissen over belangrijke onderwerpen zoals (grond)wetherziening, de bestedingen, het Koninklijk(wanende) Huis, Binnenlands bestuur en ten aanzien van Buitenlands Beleid.

Rechtstreeks kiezen. Een door de stedelingen gekozen burgemeester. Wij
willen dat de inwoners van de steden voortaan de dienst uitmaken, wie burgemeester wordt en hoe die hun stad gaat besturen. De macht moet niet liggen bij corrupte figuren of Brusselse vreemden, die onze belangen niet dienen, en evenmin bij burgemeesters, die ons tegen de zin van de meerderheid in zeer ongewenste wetten opdringen. Wij SAMEN SVN vinden dat geen enkele bestuurder, die op corruptie is betrapt, ooit nog in een bestuursfunctie mag komen of op welke kieslijst dan ook en dat alle bezittingen, die deze lui niet rechtmatig toebehoren, in beslag moet kunnen worden genomen en uitgekeerd aan alle
gedupeerden.

Eerherstel van mensen- en dierenrechten in vooral de zin van de nationale soevereiniteit. Wij staan voor de rechten van alle mensen in Nederland. Samen SVN komt op voor de rechten van het kind, de rechten van de vrouwen, de rechten van ouderen, zieken en gehandicapten. Wij komen op voor de rechten van iedereen met of zonder een uitkering, de rechten van de vrouwen, mannen, werkenden, studerenden en gepensioneerden, de rechten van de arbeiders, de ondernemers, ambtenaren en zij, die door Rutte's visieloze beleid noodgedwongen maar onnodig zzp'er werden. We komen op voor de dieren en voor cultuur- en natuurbehoud.

Rechtspraak voor en door allen. Wij zetten ons in voor de naleving van de universele rechten van de mensen. Wij zijn voor gelijkheid en tegen elke vorm van discriminatie.

Herstel van de publieke- of collectieve sector. Wij willen een door de staat centraal bestuurd onderwijs, vervoer, wonen, zorg en dat deze collectieve taken steeds tegen kostprijs worden uitgevoerd. Afkeer van de marktwerking, voor zover dat onmenselijke woekerwinsten in de sectoren in de hand werkt en faciliteert.

Zorg. Wij voeren in een zorgstelsel, dat vergelijkbaar is met een nationaal ziekenfonds, waarbij patiënten, artsen en verpleegkundigen centraal staan, om goede zorg te kunnen garanderen, zorg namelijk, die - zo voegt EPN toe - niet in het belang van de farmaceutische industrielen ziek maakt en van zorgverzekerden evenmin zorgpremie- en eigen-risico-betalingen vragen, zorg onafhankelijk daarvan voor jongeren, ouderen, zieken, gehandicapten, kortom, voor iedereen, voor
alle burgers van dit land.

Een eerlijke verdeling van de welvaart. De welvaart moet eerlijk worden verdeeld, zodat geen landgenoot onder armoede hoeft te lijden.Door middel van de invoering van een basisinkomenstelsel, dat met dien verstande een basisinkomen in de zin van niet-verhandelbare mensenrechten als laatste kans op bestaansrecht garandeert, dus - zo voegt EPN toe - zonder voorwaarden aan de toekenning te stellen.

En door belasting verlaging, zodat het ondernemersklimaat dermate gestimuleerd wordt, dat mensen worden aangespoord om een geweldig vrij bestaan in Nederland te kunnen opbouwen en ons land zo weer economisch zal floreren.

Hervorming van justitie en politie. Lik op stuk beleid, geen slappe aanpak, maar een krachtige aanpak van een ieder, die de wet overtreedt en een gelijke aanpak, dus geen klassejustitie, geen discriminatie, geen rechtpraak voor één klasse, maar voor allen. Compensatie voor ALLE gedupeerde slachtoffers van misdaden, ook van rechterlijke partijdigheid. En daaraan helpt mee een fikse inzet op PREVENTIE en EDUCATIE.

Veelplegerstuig, dat hele steden onveilig maakt, jihadisten, extremisten, brandstichters, verkrachters, haatzaaiers en smeerlappen, die kinderen, dames en ouderen beroven en/of geweld aandoen en die de orde komen verzieken, omdat ze menen hier de baas te kunnen komen spelen en de cultuur van vrijheid willen kapot maken, gaan zonder pardon terug naar het land van hun herkomst. Als "persona non gracia" worden ze tot ongewenst vreemdeling verklaard en hebben als zodanig geen uitkeringsrechten en evenmin andere aanspraken op de Nederlandse voorzieningen; ze mogen nooit meer naar Nederland terugkeren, ze
hebben dat recht als het ware verspeeld. De grens moet strikt bewaakt worden, niet alleen de daarmee bedoelde kernnormen en waarden van Nederland, de fatsoensgrenzen, maar ook de landsgrenzen zodat geen enkele misdadiger, smokkelaar, drugs- of wapenhandelaar en/of zogenaamde gelukzoekers, die aan de westerse cultuur en aan Nederland de oorlog heeft verklaard, nog kans heeft om Nederland zomaar in en uit te gaan en onze vrijheid in gevaar te brengen. Misdaad en extremisme mogen niet lonen, nooit en te nimmer, want het recht moet zijn beloop hebben.

Extra 20 miljard euro in de defensiebegroting voor de beveiliging van de bevolking. In een slap land, zoals o.l.v. Rutte en de subsidiesocialisten van vooral PvdA, dat overgeleverd is aan in de rechtstaat infiltrerend corrupt tuig, misdaad en extremisten, willen wij niet leven. Wij willen zijn een te respecteren natie, dat is
teruggekeerd naar de menselijke maat, waar democratische orde heerst en dito rechten gelden en waarbij de inwoners zich betrokken voelen. Er moet veiligheid zijn voor allen. Een nationale veiligheidsgarde van 140.000 goed getrainde burgerbeschermers, die samen met de politie en het leger schoon schip maken, zorgdragen voor de veiligheid van alle Nederlanders in alle steden en helpen bij calamiteiten, zal EPN Samen SVN helpen instellen. Bendes, georganiseerde misdaad, zoals niet alleen extreme geloofsfanaten en de 5de colonne, maar ook die rond een koninklijk wanende familie moeten in zijn geheel uit Nederland worden uitgewezen en verwijderd, zodat misdaad en aanslagen van radicalen
worden voorkomen, deze onder zelfs regie van de gecorrumpeerde inlichtingendiensten niet meer mogelijk zijn en Nederland weer veilig kan worden. Alle haatboeken van welke auteur of religieuze sekte of ideologie dan ook worden strikt verboden en gaan voorgoed uit de handel. Haattempels worden gesloten en met de bulldozer met de grond gelijk gemaakt. Wie haat preekt of de bevolking onderling om deze ideologie verdeelt en de jeugd of wie dan ook aanzet tot geweld en misdaad, gaat minstens vijf jaar de cel in en verliest het paspoort om als vijand van de staat na zijnof haar detentie voor het leven verbannen te worden. Standaard geldt, dat verbannen vijanden nooit en te nimmer ook maar één euro uitkering uit Nederland zullen genieten.

Cultuur en natuur. Actieve inzet op natuur en cultuurbehoud en een krachtige
politiek van naleving van de rechten van dieren, dat zich niet zoals de Partij voor de Dieren alleen beperkt tot de bioindustrie.

Sluit u zich vandaag nog bij EPN Samen SVN aan? Sluit u aan, als u niet steeds voor hetzelfde wilt kiezen, maar voor de verandering ten gunste van ons Nederlanders, voor een Sterk Nederland, die samen met EPN de rechten en het welzijn en bovenal de vrijheid in ere houden.

Meld u aan als lid van EPN via 
epn.nu of, zolang de gecorrumpeerde AIVD deze pagina hindert, via EPN's Facebookpagina.

Wij nodigen u uit om actief mee te doen, te reageren en uw ervaringen en mening te delen. In het belang van een sterk, sociaal en welvarend Nederland voor iedereen.

Kandidaten. Wilt u zich kandidaat stellen voor op kieslijst van EPN Samen SVN, stuur dan uw cv naar EPN's landelijk bureau via het digitale formulier.

Gelieve ook te reageren via dit reactieformulier voor medewerking en steun aan de bijeenkomsten van Allen Samen SVN in alle steden of bij steunbetuigingen in andere vormen. Door bijvoorbeeld in uw eigen wijk bij elkaar te komen, informatie te delen en zo ervan bewust te worden dat uw rechten worden geschonden. Door elkaar te helpen, samen te werken, door te verenigen, in tegenstelling tot het verdelen, dat de volksverraders uit politiek en pers beogen en zo hieraan een einde te helpen maken, kunnen wij allemaal samen de Nederlandse cultuur behouden en souverein blijven, in de wens om vrede en vrijheid te koesteren, in de ultieme poging tot het veilig stellen van dit allerhoogste goed voor ons en alle volgende generaties na ons. 


Helpt u EPN Samen SVN organiseren om zo weer onze stem in de politiek te laten tellen? Het allerbelangrijkste is dat wij Samen SVN in elke stad, wijk of gemeente samenkomen en de krachten bundelen i.p.v. ons onderling tot op het bot laten verdelen en in de kaart van de volksverraders te spelen. Kiezen wij Samen SVN 15 maart 2017 weer uit veel van hetzelfde of voor verandering voor ons allen Samen SVN.