Hielp u 15 maart 2017

stemfraude bestrijden, in het belang van onze kinderen?Nee, de meerderheid van de Nederlandse bevolking beseft nog niet de reden, waarom dit van belang is!

Impressum 

Tegen de sinds 21 juni 2012 van verkiezingsfraude verdachte Kiesraadleden is toen aangifte daarvan geverbaliseerd. 


Aan de gefraudeerde verkiezingsuitslag kunnen, vooral door alle aan de Tweede Kamerverkiezingen deelnemende kandidaten geen rechten worden ontleend. 


Verlies van de Nederlandse kernnormen en -waarden, de kern van het probleem, dat de Nederlandse samenleving teistert. Terugkeren naar de Nederlandse souvereiniteit, naar souverein onafhankelijke landen van Europa, die economisch onderling willen samenwerken.

Normen zijn denkkaders, die wij mensen sinds onze opvoeding zijn gaan accepteren. Herkenbare bakens, waaraan wij ons aan spiegelen zodra het een onderdeel is geworden van een aangeleerde overtuiging, om samen te kunnen leven op een menswaardige manier.

Normen komen in onbalans bij tegenstellingen, waarvan ieder denkt dat hij gelijk heeft vanuit zijn eigen wereldbeeld, dat via indoctrinatie onder invloed van deze opvoeding en het (lager, middelbaar en wetenschappelijk) onderwijs staat. Velen hebben zichzelf tot bijdrage hieraan uitgenodigd, waardoor ons bestaan drastisch zal wijzigen als wij dat blijven toestaan: in elkaar helpen, daar waar kan en op de juiste locatie, schuilt de oplossing voor de problemen, die aan ons als bevolking zijn opgedrongen.

Waarden kunnen we verdelen in bezit, creatie, diensten, talent en worden in een waardemaat in de vorm van geld weergegeven. Geld dat uit het niets gecreëerd wordt en dus geen enkele waarde heeft. Dat geld bestaat alleen om de waarde te bepalen en in een functie om ruilhandel te vereenvoudigen. Dat is de reden, waarom de euro niet werkt, althans niet zoals de onbenoemde regeringsleiders namens de volksverradersunie dit de bevolking van Europa voorhouden: deze EU collaboreert aan de oligarchische VS en dient dus andere belangen. Anders dan die van de geplaagde Europese volkeren, waardoor er een nog grotere ongelijkheid is ontstaan tussen rijk en arm, Zuid- en Noord-Europa.

Wat is te gebruiken voor een correcte waardebepaling? Welke constante, waarmee gerekend kan worden, is voor iedereen gelijk, souverein als het ware? De tijd, de eenheid die als constante te gebruiken is, voor iedereen gelijkstellen, waar iedereen op deze wereld ook woont. Overal bevat een uur 60 minuten. Als wij ons dit realiseren, dan hebben we de oplossing binnen handbereik, los van enige waarde van een munt, die gekoppeld is aan een goudstandaard of mate van creatie en productiviteit van een land, regio of werelddeel. Het is daarom niet uitgesloten dat - als wij dit beseffen - wij de problemen zelf kunnen oplossen. Als wij iets maken, dan is de prijs uit verschillende onderdelen opgebouwd: grondstoffen, energie, en arbeidsloon. Daarbij zijn winsten te behalen. Winsten, die het ons mogelijk maken om onderling afspraken te maken dat we, als we de factor tijd laat meewegen, diensten en producten waar mogelijk kunnen verhandelen. Als wij tijd boekhoudkundig onder elkaar gaan verrekenen, filteren we de inspanningen, die wij door werk hebben verricht, uit de waarde van grondstoffen en energie. Boekhoudkundige waardeverrekening is niet belastbaar, omdat dit niet in geld uitgedrukt wordt. Niet geld, maar een tegenprestatie als waarde in de vorm van tijd, die creatie mogelijk heeft gemaakt, staat daar tegenover. 

Mocht een overheid beslissen dat het contante geld gaat verdwijnen, om zo meer controle over ons leven te krijgen, dan kunnen wij bepalen in hoeverre wij zelf dit toelaten. Anders dan alternatieve munten is een boekhoudkundige verrekening een eerlijke oplossing, waarbij we niet afhankelijk zijn van een overheid, die zich laat gijzelen om misbruik te maken van het vertrouwen en inspanning van de bevolking. De individuele winst, die wij ermee behalen, is enorm: nu nog zijn we circa 90% van onze tijd kwijt aan het kunstmatig in leven houden van schuldcreerend bankieren, dat ten grondslag ligt aan een verderfelijk, niet-souverein en oneerlijk systeem van samenleven. De overige 10% hebben we broodnodig om te kunnen overleven, want de bevolking is de afgelopen drie decennia sluipend gevangen genomen in een gecontroleerd slavenmodel, waarmee een kleine groep rijksten der rijken de bevolking volledig onder controle wil houden en blijven onderdrukken. Verkiezingen zijn niet meer dan een nieuwe bedrijfsleider, gekozen lees benoemd door de bankiers, die democratie hebben gestolen. Een bedrijfsleider, die iedere vier jaar verkiezingsbeloften is vergeten om ons het leven zuur te maken. Een bedrijfsleider, die vierjaarlijks wordt afgelost door de volgende onbetrouwbaren, lees volksverraders, die namelijk u en ik niet vertegenwoordigen, maar handelen uit eigen belang en het geldbedrog manifesteren.

Alleen, als we collectief en eensgezind zelf de stemfraude helpen bestrijden, zodat wij kunnen overgaan tot maatregelen, die de gijzeling van de democratie beeindigen, of dit nu lokale munten zijn of niet, pas dan krijgt de bevolking de regie weer in eigen handen. Massaal gebruik maken van een eerlijk verrekensysteem zonder renterekenen, dat de bevolking verarmt, bepalen wij als eigenaren, die deelnemen, door onze eigen inzet, door onze eigen bijdrage aan de dienstverlening voor elkaar de waarde daarvan.